Teenused

 • reoveepuhastite ökoaudit- olemasolevate puhasti puuduste vähendamise võimalike ökotehnoloogiliste meetmete kindlakstegemine
 • reoveepuhastuse ökotehnoloogilise lahenduse alane nõustamisteenus - selgitame välja kliendi oludesse sobiva tervikliku isevoolse reoveepuhasti või järelpuhasti lahenduse, teeme eskiisprojekti, vajadusel Tartu Ülikooli oskusteavet kaasates
 • biotiikide puhastusnäitajate parendamine ökotehnoloogiliste meetmetega
 • isevoolsete reoveepuhastite komplekteerimine - kui kliendil on soov rajada sobiv  ökotehnoloogilist lahendust hõlmav puhasti etapiviisiliselt, jättes näiteks eelsetitist ja imbsüsteemist koosnevale puhastile pinnasfiltri lisamise võimaluse enne imbsüsteemi, saame aidata rajatava puhasti kohaldamisega hilisemaks vajalike seadmete  lisamiseks (paindlik teenus)
 • projekteerimine - selle tulemusel valmib kas eskiisprojekt, eelprojekt või tööprojekt (MTR registreering: projekteerimine - EEP002091)
 • puhastite paigaldamine/ehitus (MTR registreeringud: ehitamine - EEH005376, omanikujärelevalve - EEO002452)
 • tehismärgalatehnoloogial põhinevate reoveepuhastite tööle häälestamine
 • tehismärgalatehnoloogial põhinevate reoveepuhastite hooldus


Isevoolsed reoveepuhastid: tehismärgalad, pinnasfiltrid

Maapiirkondades, kus ühiskanalisatioon puudub, on reovee mahutisse kogumine ja äravedu sageli kallis ning heitvett suublasse juhtides või pinnasesse immutades võib tekkida vajadus reovee bioloogilist puhastust võimaldava madala energia- ja hoolduskuluga omapuhasti järele.

Ka seal, kus imbsüsteemi juhitav puhastamata reovesi paksemast pinnasekihist tulenevalt otseselt põhjavett ei ohusta, on pikemas perspektiivis mõistlik reovett bioloogiliselt puhastada. Reoveest on vaja ärastada orgaaniline aine, mis põhjustab pinnase ummistumist mikroobse biomassi kasvamisel tekkiva mudaga. Nii saab ära hoida kulutused ummistumise tagajärgede likvideerimiseks või suurema pindalaga imbsüsteemi rajamiseks, asendades need töökindlama lahendusega.

Kompaktfilter OÜ pakub bioloogist puhastusetappi ja vajadusel ka reovee süvapuhastust võimaldavaid  individuaallahendusega puhasteid, mis on:

Keskkonnasõbralikud - põhinevad kodumaiste materjalide kasutamisel.

Energiasäästlikud - ei vaja erinevalt aktiivmudapuhasteist pidevat või pikaajalist reovee aeratsiooniseadmete tööd, kuna läbi filtermaterjali valguva reovee aeratsioon on isevoolne protsess ja elektrienergiat kulub vaid ühe reoveepumba tööks ca 15 min ööpäevas. Sobiva reljeefi korral on võimalik ka elektrienergia kasutamisest täielikult loobuda.

Madala hoolduskuluga  – ökoloogilise tehnoloogia tõttu on amortiseeruvaid osasid vähe ja nende vahetus lihtne.


Pakutavate reoveepuhasti lahenduste täiendavad eelised 

Aktiivmudapuhastitega võrreldes:

 • peale energiasäästlikkuse (aktiivmudapuhastist üle 10 korra madalam ja sobiva langu puhul olematu) ja amortiseeruvate seadmete väiksema hulga vähendab pinnasfiltrite käitluskulusid  asjaolu, et neis ei teki suurtes kogustes äravedu vajavat muda, kuna muda tahket osa moodustava mikroobse biomassi lagunemine süsihappegaasiks viiakse lõpuni aeroobsete tingimustega vertikaalfiltris, filtermaterjali osakestel.
 • pinnasfiltrid (ja tehismärgalad üldse) taluvad erinevalt aktiivmudapuhastitest väga hästi suuri vooluhulga kõikumisi (näiteks tootmisettevõtetes).

Avaveeliste tehismärgaladega võrreldes:

 • pinnasfiltri saab soojustuse või pinnasekihi alla paigutada ja hoida kogu puhastussüsteem kompaktsena st. väikese pindala ja mahu suhtega - selline puhasti on talveperioodil väikese soojuskaoga.


Pinnasfiltrite/tehismärgalade hooldamine

Kompaktfilter OÜ jaoks on eesmärgiks madalad kulud puhasti haldaja jaoks. Filtermaterjali ummistumise vältimiseks ja filtermaterjali mahu vähendamiseks rajatakse puhastussüsteemid kahe- või mitmeosaliste paralleelvannidega, puhastusprotsessi järjestikuste etappide filtermaterjali kogused on tasakaalustatud ja puuduvad kasutamata materjaliga ehk nö. surnud tsoonid. Tehismärgalapuhastite jälgimise ja hooldamise vajadust saab vähendada, paigaldades puhastite kriitilistesse sõlmedesse - pumpla ja väikesemahuliste eelfiltrite juurde üle veebi jälgitavad andurid, võimaldamaks nende kontrollfunktsiooniga osade hooldust vajaduse põhisena.